Vangrails.com Machineverkoop.com

Privacy & Cookies

Privacy en Cookie Statement Vangrails.com
Laatst herzien op: 24-11-2022

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.

De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon. Deze informatie dient direct of indirect (door middel van herleiding) te kunnen leiden tot identificatie van een natuurlijk persoon.

De AVG deelt persoonsgegevens op in twee groepen:

Gewone persoonsgegevens:

Bijzondere persoonsgegevens:

Vangrails.com zal u nooit vragen om bijzondere persoonsgegevens en verwerkt derhalve ook geen bijzondere persoonsgegevens.

Wat wordt verstaan onder verwerking persoonsgegevens?
Volgens art. 4 lid 2 van de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen etc. Het begrip verwerken is erg ruim en schaart alle handelingen onder zich van het verzamelen van gegevens tot en met het vernietigen van gegevens.

Hoe verzamelt Vangrails.com persoonsgegevens?

Cookies
De website van Vangrails.com maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw harde schijf wordt opgeslagen door een server en alleen herkend wordt door de server die de cookie opslaat.

Er zijn drie soorten cookies te onderscheiden:

Het plaatsen van een functionele cookie dient uitsluitend om de website optimaal te kunnen tonen aan u en u hoeft hiervoor geen toestemming te verlenen aan Vangrails.com.

Voor de overige twee soorten cookies dient u wel toestemming te verlenen aan Vangrails.com. Dit kunt u doen door de cookiemelding te accepteren. Doet u dit niet, dan zal Vangrails.com geen analytische en tracking cookies plaatsen.

Hoe gaat Vangrails.com om met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden nauwkeurig en veilig vastgelegd door Vangrails.com. Dit houdt in dat gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daartoe bevoegd zijn en voor wie het noodzakelijk is uw gegevens in te zien.

Uw gegevens worden door Vangrails.com niet gebruikt voor doeleinden waarvoor u geen uitdrukkelijke toestemming verleend hebt en worden niet verstrekt aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder dat de wet of de handhaving daarvan Vangrails.com daartoe verplicht.

U heeft ten alle tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals deze zijn vastgelegd bij Vangrails.com. U kunt hiervoor een verzoek indienen via [email protected].

Met welk doel verzamelt Vangrails.com persoonsgegevens?
Vangrails.com verzamelt informatie om bestellingen te kunnen verwerken. Vangrails.com verzamelt en slaat informatie op van relaties om de relaties te kunnen onderhouden. Vangrails.com verzamelt en slaat informatie op van beoogde relaties om deze van dienst te kunnen zijn in verzoeken die kunnen leiden tot het aangaan van een relatie.

Vangrails.com gebruikt uw gegevens dus om de relatie actief te kunnen onderhouden en te kunnen voldoen aan uw verzoeken. Verder worden de gegevens gebruikt om u passende informatie te kunnen sturen.

Toestemming en bezwaar
Conform de regels zoals vastgelegd in de AVG slaat Vangrails.com alleen relevante en toegestane informatie op, voor de duur die noodzakelijk is en met uw verleende toestemming.

Wilt u bezwaar maken tegen de vastlegging van uw persoonsgegevens, inzage verkrijgen in uw persoonsgegevens zoals vastgelegd bij Vangrails.com of uw verleende toestemming intrekken? Neem dan contact op met Vangrails.com via [email protected].

Meer over de AVG leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg